Demo ders için bilgi alın

Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

 

 

İÇİNDEKİLER

TANIMLAR.............................................................................................................................. 2

KISALTMALAR..................................................................................................................... 3

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI............................... 4

 1. GİRİŞ......................................................................................................................... 4
 2. AMAÇ VE KAPSAM............................................................................................... 4
 3. KİŞİSEL VERİ.......................................................................................................... 5
 4. A.     Kişisel Veri Tanımı........................................................................................................ 5
 5. B.     Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler................................................................. 5
 6. C.     Geps Garden Tarafından İşlenen Veriler....................................................................... 6
 7. D.     Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları................................................................................ 6
 8. E.     Kişisel Verilerin Türkiye İçinde ve Dışında Aktarımı................................................... 7
 9. F.      Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi............................................................................ 8
 10. G.    Kişisel Verilerin Saklanma Süresi................................................................................. 8
 11. H.    Kişisel Verilerin Güvenliği ve Denetimi....................................................................... 9

İ.       Geps Garden’in Kişisel Verilerin Korunması ve Güvenliği Hususunda Aldığı Tedbirler         9

 1. J.      KVKK Çerçevesinde Veri Sahibinin Hakları.............................................................. 11
 2. ÇEREZLER VE BENZERİ TEKNOLOJİLER.................................................. 12
 3. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AİT SİTE, ÜRÜN VE HİZMETLER............................. 12
 4. DEĞİŞİKLİKLER................................................................................................. 13
 5. YÜRÜRLÜK........................................................................................................... 13
 6. EK: KİŞİSEL VERİLERİ SİLME VE İMHA POLİTİKASI............................. 14

TANIMLAR

 

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye

dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza

Anonim Hale Getirme

Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi;

Kişisel    verinin,     kişisel     veri     niteliğini

kaybedecek ve bu durumun geri alınamayacağı şekilde değiştirilmesi.

Başvuru Formu

İşbu Politika ekinde sunulan, veri sahibinin ilgili mevzuat çerçevesinde haklarını kullanmak için

yapacağı başvuruyu içeren form

İnternet Sitesi

Geps Garden’a ait www.gepsgarden.com

Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye

ilişkin her türlü bilgi

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle

getirilmesi,        sınıflandırılması        ya        da

 

 

kullanılmasının      engellenmesi     gibi     veriler üzerinde gerçekleştirilen her

türlü işlem

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve

genetik veriler

Veri Sahibi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi)

yöneten gerçek veya tüzel kişi

 

KISALTMALAR

 

KVKK

7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi

Gazete’de yayımlanan, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

KVK Kurulu

Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Geps Garden

Geps Garden Pilates&More

Politika

Geps Garden Pilates&More tarafından hazırlanıp      yayımlanan   Kişisel Verileri Koruma ve Gizlilik Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

 

 

I.                   GİRİŞ

 

 

Geps Garden olarak, bizzat veya bir şirket veya kuruluşun temsilcisi olarak bizimle iletişime geçen/sözleşme tesis eden ve/veya tarafımızca sunulan hizmetlerden yararlanan müşterilerimizin/üyelerimizin, iş ortaklarımızın, pay sahiplerimizin, çalışanlarımızın ve iş başvurusunda bulunmak, İnternet Sitelerimizi ziyaret etmek suretiyle, mobil uygulamalarımız veya sosyal medya hesaplarımız, aracılığıyla ya da diğer herhangi bir şekilde bizimle ilişki tesis eden diğer gerçek kişilerin kişisel verilerinin korunmasına büyük önem vermekteyiz.

 

Veri sorumlusu olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesi politikamızı açıklamak üzere işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nı (“Politika”) hazırlamış bulunmaktayız.

 

II.                AMAÇ VE KAPSAM

 

 

KVKK, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. KVKK, kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin, özel hayatın gizliliği de dahil olmak üzere temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

 

Bu Politika’nın amacı; Geps Garden’in ilgili kişilere ait kişisel verilerin KVKK’na uyumlu bir şekilde işlenmesini ve korunmasını sağlamak için yönetim talimatları, prosedür şartları ve teknik bir politika oluşturmaktır.

 

Bu Politika, Geps Garden’in sahibi olduğu ya da Geps Garden tarafından yönetilen, tüm kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına yönelik yürütülen faaliyetlerde uygulanmaktadır. Politika, KVKK ve diğer kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına ilişkin mevzuata dayalı olarak ele alınmış ve hazırlanmıştır.

III.             KİŞİSEL VERİ

 

 

A.                Kişisel Veri Tanımı

KVKK m.3/I(d) çerçevesinde “kişisel veri”, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Bu kapsamda, anonim bilgiler, anonim hale getirilen bilgiler ve belirli bir kişi ile ilişkilendirilemeyen diğer veriler işbu Politika kapsamında kişisel veri olarak kabul edilmez.

 

B.                 Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler

KVKK m.3/I(e) çerçevesinde kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilebilecek her türlü işlem “veri işleme” kapsamına girmektedir.

 

Geps Garden, kişisel verileri, aşağıda sayılan ilkelere uygun olarak işlemektedir:

(i)                Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

(ii)              Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

(iii)            Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

(iv)            İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

(v)               İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

 

Bu kapsamda Veri Sorumlusu sıfatı ile Geps Garden Pilates&More adına Geps Garden’e ait şubeler bağlı şirketler tarafından ya da internet siteleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile yazılı, sözlü veya elektronik ortamda; KVKK ve sair mevzuat kapsamında elde edilen kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz; KVKK’nda öngörülen şekillerde elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, değiştirilebilir, hukuki ve kanuni sebeplerle ya Geps Garden Pilates&More tarafından sunulan hizmetin fiili gereklilikleri doğrultusunda Geps Garden Pilates&More tarafından uygun görülen diğer kişilerle  ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir, yurtdışına aktarılması da dâhil olmak üzere işlenebilir.

C.                  Geps Garden Pilates&More Tarafından İşlenen Veriler

Geps Garden , veri sahibinin açık rızasıyla veya KVKK 5 ve 6’ncı maddelerinde öngörülen hallerde açık rıza olmaksızın genel ve özel nitelikli kişisel verileri işleyebilmektedir.

Geps Garden tarafından, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, bu kanuna yönelik çıkartılan Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Özel Beden Eğitimi Ve Spor Tesisleri Yönetmeliği, 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve sayılanlarla sınırlı olmaksızın sair tüm kanunlar, bu kanunlara bağlı yönetmelikler, tebliğ ve diğer tüm yasal düzenlemeler ile ilgili mevzuatta belirtilen hükümler dahilinde kişisel veriler işlenebilmektedir.

 

Sair mevzuat ışığında ve işbu Politika’da yer alan esaslar ve Geps Garden Pilates&More meşru menfaati doğrultusunda, Geps Garden Pilates&More tarafından işlenebilecek kişisel veriler aşağıda yer almaktadır:

 

(i)                Ad, soyad, meslek, özgeçmiş, eğitim geçmişi, çalışma geçmişi, meslek, cinsiyet, medeni durum, uyruk gibi veri sahibini tanımaya ve ayrıştırmaya yönelik sair ek veriler,

(ii)              Kimlik ibrazının gerekli olduğu durumlarda kimlik, pasaport, sürücü belgesi gibi kimlik tespitine yönelik belgelerde yer alan veriler,

(iii)            Ev, iş yeri veya geçici ikamet yerine ait adres, telefon, elektronik posta ve faks numarası ile cep telefonu numarası gibi iletişim bilgileri,

(iv)            Geps Garden Pilates&More ile gerçekleştirilen telefon görüşmeleri, elektronik posta yazışmaları gibi iletişim kayıtları ile diğer sesli ve görüntülü veriler, şikâyet ve talep kayıtları ile belirli sürelerle tutulan güvenlik kamera kayıtları verileri,

(v)               Hizmet standartlarının yükseltilmesi amacıyla üye alışkanlıklarının belirlenmesine yarayan veriler ile kulüp kullanım verileri,

(vi)            İnternet protokol (IP) adresi, cihaz kimliği, internet sayfası görüntülemeleri ile mobil ve sair dijital uygulamalara ilişkin istatistikler, gelen ve giden trafik bilgileri, yönlendirme URL’si, internet log bilgisi, konum bilgisi, ziyaret edilen siteler ve internet sitelerimiz ile reklam ve elektronik posta içeriklerimiz aracılığı ile gerçekleştirilen işlem ve eylemlere dair bilgiler.

 

D.                Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Geps Garden Pilates&More , kişisel verileri aşağıda belirten amaçlarla işleyebilir ve bu amaçların gerektirdiği        süre boyunca muhafaza edilebilir:

 

 

(i)                Yasal ve idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

(ii)              Akdedilen/akdedilmesi düşünülen sözleşmelerin müzakeresi, kurulması ve ifa edilmesi,

(iii)            Üyeler tarafından talep edilen hizmetlerin etkin şekilde sunulması, geliştirilmesi, internet sitesi ve üye takip yazılı üzerinden üyenin kişisel hesabının oluşturulması, düzenlenmesi ve kişisel hesap  üzerinden üyelik işlemlerinin yönetilmesi, üye ve müşterilerin kampanya ve fırsatlardan haberdar edilmesi veya verilen hizmetlere ilişkin fiyat, pazarlama, diğer imkân, teklif ve bilgilerin sunulması,

(iv)            Geps Garden Pilates&More ‘a ait internet sitesi ve diğer elektronik sistemlerinin, sosyal medya hesaplarının ve fiziki ortamların güvenliğinin sağlanması,

(v)               Geps Garden Pilates&More hizmetlerinin tanıtım ve pazarlamasının yapılması ve bunların geliştirilmesi, anket ve oylamalar ile veri sahibinin görüşünün alınması,

(vi)            Giriş – çıkış güvenliğinin sağlanması, yabancı ve kaçak girişlerin önlenmesi,

(vii)          Doğum günü kutlaması, çekiliş, kampanya veya yarışmalara dahil edilme, hediye verilmesi ve veri sahibi lehine olan benzeri diğer etkinlik, promosyon ve kampanyaların gerçekleştirilmesi,

(viii)        Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi ve ilgili idari veya adli makamlara bildirilmesi,

(ix)            Mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,

(x)               Talep ve soruların cevaplanması,

(xi)            Şirketler ve ortaklıklar hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

(xii)          İnsan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi,

(xiii)        İş    başvurularının     uygunluğunun     değerlendirilmesi,     sonuçlandırılması     ve     iş başvurusunda bulunan adaylar ile iletişime geçilmesi,

(xiv)        Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

(xv)           Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Geps Garden Pilates&More            meşru menfaatlerinin korunması.

 

E.                 Kişisel Verilerin Türkiye İçinde ve Dışında Aktarımı

Geps Garden Pilates&More KVKK’nda sayılan genel ilkelere ve KVKK 8. ve 9. maddelerinde öngörülen şartlara uymak, gerekli güvenlik tedbirlerini almak kaydıyla, işbu Politika’da belirtilen amaçlar  doğrultusunda, temin edilen kişisel verileri yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilir ve yurt içi ve yurt dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabilir. Kişisel verilerin aktarılabileceği üçüncü kişiler, veri sahibi ile Geps Garden Pilates&More arasındaki ilişkinin türü (üyelik ilişkisi, iş ilişkisi v.s. ) ve niteliği gibi, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilmekle birlikte, genel itibariyle aşağıda gösterildiği gibidir: (a) Geps Garden Pilates&More yurt içi ve yurt dışında çalıştığı saklama kuruluşları, platform sahipleri, veri yayın kuruluşları, alt yapı sağlayıcılar ile diğer iş ortakları, tedarikçileri ve alt yüklenicileri, (b) Her nevi resmi merci ve kurumlar, (c) Tahsilat amacıyla bankalar ve/veya tahsilat ile yetkilendirilen kurumlar ve bu amaçlarla ilgili faaliyetin yürütülebilmesi için çalışılan yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve diğer ilgili üçüncü kişiler.

 

F.                 Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Geps Garden Pilates&More, kişisel verileri, KVKK 5. ve 6. maddelerinde yer alan şartlar çerçevesinde işbu Politika’da belirtilen amaçlar için yazılı, sözlü, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik şekillerde elde edebilmektedir. Ayrıca kişisel veriler; veri sahiplerinin irtibat kurabileceği Geps Garden Pilates&More ‘a ait diğer fiziki ortamlar, çağrı merkezleri, internet siteleri, mobil uygulamalar, elektronik işlem platformları, sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralar veya düzenlenen etkinlikler, satış ve pazarlama birimleri, müşteri formları, dijital pazarlama gibi kanallar, sözleşmeler, başvurular, formlar, teklifler, İnternet Sitesi ziyaretlerinde kullanılan çerezler (cookies) aracılığı ile de toplanabilmektedir.

 

G.                Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Hukuken daha uzun sürelerde saklama gerekliliği ya da izni bulunan durumlar hariç olmak üzere Geps Garden Pilates&More, işbu Politika ve Ek- Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası’nda belirlenen amaçlar doğrultusunda KVKK’na uygun şekilde temin ederek işlediği kişisel verileri  yine KVKK ve diğer özel kanunlarda belirtilen sürelerce saklamaktadır.

 

Kişisel verilerin işlenme amacının sona ermesi ve sair mevzuat ile Geps Garden Pilates&More tarafından KVKK’na uygun şekilde belirlenen ve saklama sürelerinin hitamı halinde, kişisel veriler yalnızca muhtemel hukuki uyuşmazlıklarda delil niteliği taşıması, kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi ve/veya savunmanın tesisi amacıyla ya da yetkili resmi merciler tarafından talep edildiği takdirde ibraz etmek amacıyla saklanmaktadır. Mezkûr sürelerin belirlenmesinde, bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik, ilgili mevzuatta belirlenen zamanaşımı ve saklama süreleri esas alınmaktadır. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır.

Belirtilen süreler Geps Garden Pilates&More tarafından titizlikle takip edilmekte ve yukarıda anılan saklama sürelerinin dolduğu tespit edilen kişisel veriler yine ve Ek- Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası’nda detayları belirtildiği üzere KVKK’na uygun şekilde Geps Garden Pilates&More tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

H.                Kişisel Verilerin Güvenliği ve Denetimi

KVKK madde 12 çerçevesinde, Geps Garden Pilates&More, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla “veri sorumlusu” olarak uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bu amaçla, (i) kişisel verilerin korunması amacıyla hazırlanan şirket içi politika ve kurallara uygun şekilde faaliyetlerin yürütülmesi sağlanmakta,

(ii) kişisel verilerin korunması mevzuatı ve bu doğrultuda hazırlanan şirket içi politika ve kurallar konusunda çalışanlara gerekli eğitim ve sorumluluklar verilmekte, (iii) çalışanlardan ve Geps Garden Pilates&More adına veri işleyen kişi ve kurumlardan verilerin gizliliği ve korunması için gerekli tüm beyan ve taahhütler alınmakta, (iv) kişisel verilerin şirket içinde ve dışında      güvenliğini sağlamak ve verilere yetkisiz erişimi önlemek üzere gerekli bilgi güvenliği tedbirleri uygulanmakta, (v) kişisel verilerin korunması için oluşturulan iç politika ve kurallara uyulması sağlanmakta, (vi) alınan tedbirlerin yeterliliği kontrol edilerek ihtiyaç ve imkânlara göre yeni veri güvenliği sistemleri temin edilmekte ve/veya mevcut veri güvenliği sistemleri geliştirilmekte, güncellenmekte ve bu hususta gerekli denetlemeler yapılmaktadır.

I.                     Geps Garden Pilates&More  Kişisel Verilerin Korunması ve Güvenliği Hususunda Aldığı Tedbirler

 Geps Garden Pilates&More ;

 1. a.                  Toplanan tüm kişisel verilerin, KVKK’nun 4. maddesinde sayılan ilkelere uygun ve 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar ile uyumlu bir şekilde işlenmesini sağlar.
 2. b.                 KVKK kapsamında veri sorumlusunun yükümlülüğünde bulunan “Bilgilendirme ve Aydınlatma Yükümlülüğü”nü gerek kulüpleri nezdinde gerekse de Geps Garden Pilates&More ait internet sitelerinde yayımladığı Aydınlatma Metinleri aracılığı ile yerine getirir.
 3. c.                  Veri Sorumlusu sıfatıyla, hukuken gerek duyulduğu takdirde kişisel verilerin KVKK’na uygun şekilde temini ve işlenmesi için “açık rıza” teminini sağlamak adına gerekli altyapıyı oluşturur.
  1. d.                 İletişim, pazarlama, fırsat bildirimleri ve tanıtım amaçlarıyla; kişisel verilerin KVKK’na uygun temini için gerekli altyapıyı oluşturur ve Şirket bünyesindeki uygulamalarda gerekli revizyonları yapar.
  2. e.                  İş başvuruları ve işe alım süreçlerinde, kişisel verilerin KVKK’na uygun temin ve muhafazası için gerekli koşulları oluşturarak gerekli tedbirleri alır.
  3. f.                   KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olan kişisel veriler, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve işbu Politika’nın “Kişisel Verilerin Saklama Süreleri” başlıklı maddesi ile Ek-Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası’nda anılan sürelerin hitamı halinde re’sen veya ilgili kişinin talebi üzerine Geps Garden Pilates&More tarafından, hiçbir şekilde kullanılmayacak ve geri getirilmeyecek şekilde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Geps Garden Pilates&More, veri güvenliğini temin amacıyla Şirket içi veri erişim yetkilendirmelerinde KVKK’na uygun sınırlamaları getirir, imhası gerekli görülen verilerin imha çalışmalarını yapar.
   1. g.                  Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini ve bu verilere hukuka aykırı erişimi önlemek, kişisel verilerin KVKK’na uygun şekilde muhafazasını sağlamak için her türlü teknik ve idari tedbiri alır. Veri güvenliği ve güvenli muhafaza adına Şirket içi şifrelendirme politikalarını geliştirerek, mevcut şifrelendirme sistemlerini yapılandırır.
   2. h.                 Veri sızıntılarının önlenmesi adına gereken Şirket içi tedbirleri, Şirket nezdindeki uygulamalar ve dışarıdan sağlanan destek ürünler ile alır.
    1. i.                    Temin edilen verilerin niteliğine göre ilgili yasal mevzuata uygun olacak şekilde kanuni saklama sürelerini belirler, Şirket uygulamasında bu sürelere uygun saklama politikalarını geliştirir ve yürürlüğe koyar.
    2. j.                   İşlenen ve aktarılan ya da aktarım sonucu alınan kişisel verilerin, Geps Garden Pilates&More bünyesinde yer alan farklı departmanlar ve/veya bu departmanlarda görevli kişilere Geps Garden Pilates&More verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişilerce, yetkisiz erişim ve kullanımını engelleyecek tedbirleri alır.
    3. k.                 Verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişilerinin yürüttüğü kişisel verilerin muhafazası faaliyetlerini periyodik olarak denetler.
    4. l.                    Kişisel verilerin işlenmesi, aktarılması ve muhafaza edilmesine ilişkin gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmış olmasına rağmen; üçüncü kişilerin kişisel verilere hukuka aykırı erişimi söz konusu olmuş ise; kişisel verilerin korunmasına ilişkin ilgili mevzuata ve KVK Kurul kararlarına uygun şekilde ilgililerin zarar görmemesi için teknik ve idari tüm tedbirleri alır.
    5. m.               Şirket bünyesinde kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerinin KVKK ve ilgili mevzuata uygun şekilde oluşturulduğunu ve kullanıldığını periyodik olarak takip ederek denetler.

 

 

J.                  KVKK Çerçevesinde Veri Sahibinin Hakları

KVKK’nun 11’inci maddesi uyarınca, veri sahipleri:

 1. a.                  Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b.                 Kişisel verileri işlenmişse bilgi talep etme,
 3. c.                  Kişisel    verilerinin     işlenme    amacını    ve    bunların    amacına    uygun    kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. d.                 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. e.                  Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. f.                   KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. g.                  (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. h.                 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. i.                    Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

 

 

Veri sahiplerinin yukarıda belirtilen haklarından herhangi birini kullanmak istemeleri halinde, işbu Politika’nın ekinde yer alan başvuru formunu doldurmaları ve kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle birlikte formun ıslak imzalı bir nüshasını en yakın şube adresine şahsen başvuru ile veya noter yoluyla iletmeleri gerekmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun taleplerin yukarıda belirtilen dışında başka yöntemler ile iletilmesine karar vermesi durumunda, başvuruların hangi şekillerde iletilebileceği ayrıca duyurulacaktır.

 

Geps Garden Pilates&More veri sahiplerinden usulüne uygun şekilde gelen talepleri en kısa sürede ve her halükarda KVKK m.13 çerçevesinde talebin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirerek sonuçlandıracaktır.

 

Veri sahiplerinin talepleri kural olarak ücretsiz sonuçlandırılacak olmakla birlikte, talebin cevaplandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.

 

 

IV.               ÇEREZLER VE BENZERİ TEKNOLOJİLER

Geps Garden Pilates&More sahibi olduğu internet sitelerine, elektronik platformlara, mobil ve dijital uygulamalara veya Geps Garden Pilates&More tarafından gönderilen elektronik posta iletilerine veya reklamlara erişim sırasında, kullanıcıların bilgisayarına, cep telefonuna, tabletine veya erişim sağlanan/kullanılan diğer cihazlara; ziyaretçilere özelleştirilmiş içerikler gösterebilmek ve çevrimiçi reklamcılık faaliyetlerinde bulunabilmek maksadıyla teknik vasıtalarla belirli verilerin kaydedilmesi ve toplanmasını sağlayan küçük veri dosyaları yerleştirebilmektedir. Bilgisayar ve diğer cihazlara yerleştirilen bu veri dosyaları, çerez, piksel tag, flash cookies ve web işaretçileri olabileceği gibi, veri depolama amaçlı benzeri diğer teknolojiler de olabilecektir. (kısaca “Çerezler”) Çerezler aracılığı ile kişisel veri de toplanması mümkün olup, çerezler aracılığıyla elde edilen verilerin Türk hukuku çerçevesinde kişisel veri teşkil ettikleri ölçüde, işbu Politika ve KVKK kapsamında Geps Garden Pilates&More tarafından işlenmesi söz konusu olabilecektir. Kullanıcı, internet tarayıcılarının "yardım" dosyasında verilen talimatları izleyerek veya "www.allaboutcookies.org" adresini ziyaret ederek çerezleri kaldırabilir ve çerezleri reddedebilir. Kullanıcı, çerezleri reddetmesi halinde, söz konusu internet sitesini, mobil veya dijital uygulamayı kullanmaya devam edebilir, fakat söz konusu mecraların tüm işlevlerine erişemeyebilir veya erişimi sınırlı olabilir.

 

V.                ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AİT SİTE, ÜRÜN VE HİZMETLER

Geps Garden Pilates&More ait internet siteleri, platform ve uygulamaları, üçüncü kişilere ait internet sitesi, ürün ve hizmetlere ilişkin linkler içerebilir. Söz konusu linkler, üçüncü kişilere ait gizlilik politikalarına tabi olup, üçüncü kişiler ve üçüncü kişilere ait siteler Geps Garden Pilates&More ‘dan bağımsızdır ve Geps Garden Pilates&More hiçbir surette üçüncü kişilerin gizlilik uygulamalarından sorumlu olmayacaktır.

 

VI.             DEĞİŞİKLİKLER

Geps Garden Pilates&More, KVKK’na bağlı olarak çıkartılacak Yönetmelik maddeleri ve sair mevzuat ışığında ve bunlarla sınırlı olmaksızın başkaca nedenlere, muhtelif zamanlarda işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nda, değişiklik yapma hakkını haizdir. Politika’nın güncel versiyonu Geps Garden Pilates&More ait internet sitelerinde yayınlanacak olup, kullanıcı ve üyelerin  internet sitelerinden erişimine açık tutulacaktır.

VII.          YÜRÜRLÜK

İşbu Politika, yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, internet sitesinden kaldırılana kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir.

EK: Geps Garden Pilates&More KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

 

 1. I.             TANIMLAR

 

 

İlgili Kullanıcı

Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda

kişisel verileri işleyen kişilerdir.

İmha

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi

anlamına gelmektedir.

Periyodik İmha

Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim

hale getirme işlemini ifade eder.

Kişisel     Verilerin

Silinmesi

Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar

kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Kişisel     Verilerin

Yok Edilmesi

Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri

getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesidir.

Kişisel     Verilerin Anonimleştirilmesi

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale

getirilmesidir.

 

II.      KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI AMAÇ VE KAPSAMI

 

İşbu Silme ve İmha Politikası’nın amacı; Geps Garden Pilates&More ‘un ilgili kişilere ait kişisel verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun” veya “KVKK”) uyumlu bir şekilde işlenmesini, saklanmasını, korunmasını ve kanun hükümlerine uygun olarak işlenmesine rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde ve yasal saklama sürelerinin sona ermesi durumunda KVKK ve KVKK’nun ikincil düzenlemesini teşkil eden 28.10.2017 tarih ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’e (“Yönetmelik”) uygun şekilde silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini sağlamak adına yönetim talimatları, prosedür şartları ve teknik bir politika oluşturmak ve Yönetmelik’den doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamaktır.

 

İşbu Silme ve İmha Politikası Geps Garden Pilates&More tarafından işlenen kişisel verilerin saklanması ve imhasına ilişkin faaliyetlerde uygulanmaktadır.

 

İşbu Silme ve İmha Politikası, KVKK, “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik”e ve kişisel verilerin saklanmasına ve imhasına ilişkin sair mevzuata dayalı olarak ele alınmış ve hazırlanmıştır.

III.             Geps Garden Pilates&More NEZDİNDE YÜRÜTÜLEN KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ FAALİYETLERİ

 

Kişisel veriler, Geps Garden Pilates&More tarafından ancak ilgili mevzuatta belirtilen saklama ve zaman aşımı  süreleri dâhilinde ve/veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir. Buna uygun olarak Geps Garden Pilates&More, öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması hususunda herhangi bir süre ve/veya zamanaşımı süresi olup olmadığını tespit etmekte ve bu sürelere uygun şekilde kişisel verileri saklamaktadır. İlgili mevzuatta herhangi bir süre öngörülmemesi durumunda, kişisel veriler KVKK’na uygun şekilde ve işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır.

 

Geps Garden Pilates&More, KVKK’nın 7. Maddesinde düzenlendiği üzere, ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması durumunda ve/veya yasal saklama sürelerinin sona ermesi halinde re’sen veya ilgili kişinin talebi üzerine “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik”in 8., 9. ve 10. maddelerine uygun olarak kişisel verileri silmek, yok etmek veya anonim hale getirmek suretiyle imha etmektedir.

 

Geps Garden Pilates&More Kanun ve Yönetmelikten doğan yükümlülüklerini yerine getirmek adına, teknik ve idari anlamda gerekli tedbirleri alarak; bu konuda gerekli işleyiş mekanizmaları geliştirmiş olup; bu yükümlüklerine riayet etmek üzere ilgili birimlerini eğitmekte ve bu hususta gerekli görevlendirmeleri yapmaktadır.

 

IV.               KİŞİSEL VERİLERİN İMHASINI GEREKTİREN HALLER VE KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ YÖNTEMLERİ

 

 1. 1.                  Kişisel Verilerin İmhasını Gerektiren Haller

 

KVKK ve Yönetmelik uyarınca, aşağıda sayılan hallerde veri sahiplerine ait kişisel veriler, Geps Garden Pilates&More tarafından re’sen veya talep üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir:

 

 1. i.                    Kişisel verilerin işlenmesine, saklanmasına ve saklama sürelerine esas teşkil eden sair mevzuat hükümlerinin, kişisel verilerin saklanmasına ilişkin yükümlülüğü ortadan kaldıracak şekilde değiştirilmesi ve/veya yürürlükten kaldırılması,iii.               Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen” Kişisel Verilerin İşlenme Şartları”’nın ortadan kalkması.
  1. ii.                 Kişisel verilerin işlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,
 2. iv.                Kişisel verilerin işlenmesinin yalnızca “açık rıza” şartına istinaden gerçekleştiği durumlarda, veri sahibinin rızasını geri alması,
 3. v.                  Veri sahibinin, KVKK’’nun 11. Maddesinin 2/e-f bentlerinde anılan hakları kapsamında, kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi hususunda yaptığı başvurunun veri sorumlusu tarafından kabul edilmesi,
  1. vi.                Kurul tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi hususunda karar verilmesi,
  2. vii.             Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin dolması akabinde, kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir kanuni şartın mevcut olmaması,

 

2.                  Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Ve Anonimleştirilmesi Yöntemleri

 

2.1.              Genel Olarak

 

Geps Garden Pilates&More kişisel verilerin imhasında KVKK’ya uygun olarak silme, yok etme ve anonimleştirme yöntemlerini kullanmaktadır:

 

 1. i.                    Silme yöntemi olarak; veri tabanından komutla silme işlemi uygulanmaktadır.
 2. ii.                 Yok etme yöntemi olarak; kağıt ortamında bulunan veriler fiziksel olarak imha edilmektedir.
 3. iii.               Anonimleştirme yöntemi olarak ise; bölgesel gizleme işlemi uygulanmakta ve karakter tipli veriler “*” karakteri ile, sayısal tipli veriler ise “1” rakamı ile değiştirilerek anonimleştirilmektedir.

 

2.2.              Özel Olarak

 

Geps Garden Pilates&More bünyesinde aşağıda belirtilen 3 (üç) ana kategori altında bulunan kişisel veriler özelinde silme, yok etme ve anonim hale getirilme işlemleri aşağıdaki şekilde gerçekleştirilmektedir.

 

-                     Üye Verileri

-                     Potansiyel üye veri kartları ( Ön Kayıt )

-                     Çalışan / İş Başvurusu Yapan Aday Verileri

 

2.2.1.      Üye Verileri:

 

Geps Garden Pilates&More nezdinde üyeler Ön Kayıt, aktif üye ve pasif üye olmak üzere 3 (üç) sınıfa ayrılmaktadır. 2 yıldan daha eski kayıt yenilemesi yapmamış pasif üye verileri ilgili sistemlerden yok edilmek suretiyle otomatik olarak imha edilmektedir. Yok etme yöntemi olarak, veri tabanından komutla silme işlemi uygulanmakta ve bu yok etme işlemi verileri azami 4 (dört) - 6 (altı) ayda bir periyodik olarak tekrarlanmaktadır.

 

Aktif üye verileri, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, taraflar arasındaki sözleşmeden doğan edimlerin ifası adına ve KVKK’nun 5. ve 6. Maddesinde anılan “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları’nın mevcudiyeti nedeniyle Geps Garden Pilates&More ile üye arasındaki tüketici-hizmet sağlayıcı ilişkisi sona erene kadar, yine KVKK’ya uygun şekilde gerekli tedbirler alınmak suretiyle tutulmaktadır.

Taraflar arasındaki sözleşmesel ilişkinin sona ermesi akabinde ise, ilgili mevzuat kapsamında saklanması zorunlu olan kişisel veriler, yine mevzuatta öngörülen süreler ve zaman aşımı süreleri dâhilinde Geps Garden Pilates&More tarafından KVKK kapsamında gerekli tedbirler alınmak sureti ile saklanmaktadır. Geps Garden Pilates&More nezdinde saklanması hususunda herhangi bir yasal yükümlülük bulunmayan ve KVKK’nun 5. Ve 6. Maddelerinde anılan herhangi bir şartın bulunmadığı kişisel veriler ise silme, yok etme ve/veya anonimleştirme yöntemleri uygulanmak  suretiyle imha edilmektedir.

 

Üyeliklerin sona ermesi akabinde veri sahipleri tarafından Geps Garden’a iletilen, kişisel verilerinin silinmesi hususundaki tüm taleplerde de, ilgili mevzuatta öngörülen saklama süreleri boyunca tutulması gereken veriler dışında kalan her türlü kişisel veriler anonimleştirilmekte, özel nitelikli kişisel veriler ise silinmekte veya yok edilmektedir. Anonimleştirme yöntemi olarak, bölgesel gizleme işlemi uygulanmakta ve karakter tipli veriler “*” karakteri ile, sayısal tipli veriler ise “1” rakamı ile değiştirilmektedir. Bu işlem sonucunda ilgili veri, herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmekte ve “kişisel veri” niteliğini kaybetmektedir.

 

 

Üyeliği sona ermiş, fakat herhangi bir şekilde verilerinin silinmesi ile ilgili talepte bulunmamış üyelere ait kişisel veriler, yasal saklama süreleri ve zaman aşımı sürelerinin dolması akabinde Geps Garden Pilates&More tarafından periyodik olarak imha edilmektedir. Mevcut kanun ve yönetmelikler kapsamında daha uzun bir saklama süresinin öngörüldüğü haller saklı kalmak kaydıyla, üyelere            ait kişisel verilerin saklama ve imha sürelerinin belirlenmesinde 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında öngörülen üç yıllık, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da ön görülen iki yıllık, Vergi Usul Kanunu’nda öngörülen beş yıllık süreler dikkate alınmak kaydıyla veri tipine göre ilgili kanuni süreler uygulanmakta ve anılan veriler işbu Silme Politikasında belirtilen dönemler dahilinde periyodik olarak silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

2.2.2.   Data Kartları:

 

Geps Garden Pilates&More şubelerinde henüz üyelik sözleşmesi imzalamamış aday üyeler tarafından doldurulan ve bu kişilerin iletişim bilgilerini içeren veri kartları Ön Kayıt olarak adlandırılmaktadır. Bu kapsamda alınan kişisel veriler Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında kişilerle iletişim kurma amacıyla bu veriler alınmakta olup; veri sahibinin talebi ile ve/veya oluşturulma ve imza tarihi iki yılı aşması halinde fiziki olarak imha edilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.   Çalışan / İş Başvurusu Yapan Aday Verileri:

 

 

 

 

Şubelerin personel ihtiyacı doğması neticesinde başvuru yoğunluğu  oluşmakta olup; daha önce görüşmeye çağırılan ve fakat görüşmesi olumsuz sonuçlanan     kişilerin sehven tekrar görüşmeye çağırılmasının önüne geçmek veya yoğun istihdam ihtiyacı doğması halinde tekrar değe5+rlendirmeye alınmak adına özgeçmişler Geps Garden Pilates&More İdari Yönetim Biriminde iki yıl süre ile saklanmaktadır. Süresi iki yılı aşmış tüm özgeçmişler Geps Garden Pilates&More İdari Yönetim Birimi tarafından bilgisayarlarından ve ortak klasörlerden yok edilmekte olup; süresi 6 (altı) ayı geçen kâğıt ortamında bulunan iş başvurusu formları da fiziksel olarak tamamen imha edilmektedir.

 

3.                  KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA SÜREÇLERİNDE  YER ALAN Geps Garden Pilates&More PERSONELLERİ BİRİM, UNVAN VE GÖREV TANIMLARI

 

Kişisel verileri, veri tabanından saklama, silme, imha ve anonimleştirme işlemleriyle ilgili olarak İdari Yöneticisi sorumlu olacaktır.

 

İdari Yönetici

Departman     : Genel Müdürlük

Özet iş tanımı : Şirket stratejileri doğrultusunda yazılım ihtiyaçlarının projelendirilmesi ve yönetilmesi

 

İdari İşler Sorumlusu

Departman     : Genel Müdürlük

Özet iş tanımı : Şirket içerisinde kullanılan uygulama ve iş sistemlerinin talimat ve prosedürler çerçevesinde ifası.

 

 

4.                  SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ

 

 

Veri Kategorileri

Saklama Süreleri

İmha Süreleri

Üye Kişisel Verileri

Sözleşmenin           bitiminden itibaren mevcut kanun ve yönetmelikler kapsamında daha uzun bir saklama süresinin öngörüldüğü haller saklı kalmak kaydıyla üyelere ait kişisel veriler 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de           yayımlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde öngörülen üç yıllık, 6502 sayılı Tüketicinin             Korunması

Hakkında Kanun’da öngörülen

Saklama süresinin bitimi üzerine, ilk periyodik imhada dört ila altı aylık sürelerde imha edilir.

 

 

iki yıllık, Vergi Usul Kanunu’nda öngörülen beş yıllık süreler dikkate alınmak kaydıyla veri tipine göre ilgili kanuni                          süreler

uygulanmaktadır.

 

Üye   Özel   Nitelikli    Kişisel Verileri (Sağlık verileri)

Sözleşmenin           bitiminden itibaren mevcut kanun ve yönetmelikler kapsamında daha uzun bir saklama süresinin öngörüldüğü haller saklı kalmak kaydıyla üyelere ait kişisel veriler 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de           yayımlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde öngörülen üç yıllık, 6502 sayılı Tüketicinin             Korunması Hakkında Kanun’da öngörülen iki yıllık, Vergi Usul Kanunu’nda öngörülen beş yıllık süreler dikkate alınmak kaydıyla veri tipine göre ilgili kanuni                          süreler

uygulanmaktadır.

Saklama süresinin bitimi üzerine ilk periyodik imhada dört ila altı aylık sürelerde imha edilir.

Data Kartları

Onayın    geçerliliğinin    sona ermesini takiben bir yıl

Oluşturulma ve imza tarihi iki yılı    aştığında   fiziken   imha

edilir.

Özgeçmişler

İki yıl

Süresi iki yılı aşan özgeçmişler, bilgisayar ortamında imha edilir. Fiziki özgeçmişler için

ise süre 6 aydır.

 

 

 1. 5.                  KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİ ŞEKİLDE SAKLANMASI İLE HUKUKA AYKIRI OLARAK İŞLENMESİ VE ERİŞİLMESİNİN ÖNLENMESİ İÇİN Geps Garden Pilates&More TARAFINDAN ALINMIŞ TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

 

 

 1. i.                   Şubelerde çalışan üyelik hizmetleri temsilcilerinin üye verilerine erişimleri ilgili yazılım nezdinde sınırlandırılmış olup, bu kapsamda veri güvenliğinin sağlanması adına yazılımdan toplu üye listesi temini yetkileri bulunmamaktadır.
 2. ii.                   Veri güvenliğinin sağlanması ve yetki sınırlandırması yapılması adına her bir şube çalışanının yalnızca kendi çalıştığı üye verilerine erişimi olacak şekilde erişim yetkileri sınırlandırılmıştır.

 

 1. iii.                   Tüm üye verilerinin bulunduğu GYM Pro ana serverında, personel erişim yetkileri sınırlandırılmıştır.

 

 1. iv.                   Şubelerde umuma açık olarak Geps Garden Pilates&More temin ettiği bilgisayarlarda yalnızca internet çıkışı için Chrome ve Explorer uygulaması bulunduracak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

 

 1. v.                   Personel bilgisayarları için yeni şifreleme teknikleri getirilmiş olup, periyodik olarak şifre değiştirme zorunluluğu uygulanmaktadır.

 

 1. vi.                   Personellere tahsis edilen bilgisayarların usb girişleri ve çıktı alma yetkileri sınırlandırılmıştır. Şubelerde yalnızca kulüp yöneticisinde ve 1 adet bilgisayarda usb kullanımı tanımlıdır.

İletişime Geçin